Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

21

QuestionAnswer
het toetje (de toetjes) dessert deser (desery) deser
de gerechten (het gerecht) plates sądy (sąd) Płyty
de foto (de foto’s) picture te zdjęcia (zdjęcia) zdjęcie
de kolom (de kolommen) column kolumna (kolumny) Kolumna
de dranken (de drank) drinks napoje (bezalkoholowe) napoje
pardon excuse me pardon przepraszam
ik versta (verstaan) I understand (to understand) Rozumiem (rozumiem) Rozumiem (do zrozumienia)
neem me niet kwalijk excuse me przepraszam przepraszam
neemt u me niet kwalijk excuse me proszę mi wybaczyć przepraszam
me me mnie mnie
je verstaat (verstaan) you understand (to understand) zrozumieć (zrozumieć) zrozumieć (zrozumieć)
het driegangenmenu three-course meal Trzech dań trzy-daniowy posiłek
de ober (de obers) waiter kelner (kelnerzy) kelner
de serveerster (de serveersters) waitress kelnerka (kelnerki) kelnerka
jazeker of course tak Oczywiście
in plaats van instead of zamiast zamiast
het glas (de glazen) glass szkło (szkło) szkło
juni June Czerwiec Czerwiec
juli July Lipiec Lipiec
september September Wrzesień Wrzesień
oktober October Październik Październik
november November Listopad Listopad
maart March Marzec Marzec
mei May Maj Maj
augustus August Sierpień Sierpień
december December Grudzień Grudzień
februari February Luty Luty
het jaargetijde (de jaargetijden) season sezon (pory roku) sezon
het voorjaar spring wiosna skakać
het najaar autumn jesień jesień
’s zomers in the summer W lecie latem
’s winters in the winter W zimie Zimą
de zomertijd summertime czas letni summertime
van ... op from...to z dnia ... na od ... do
van zaterdag op zondag from Saturday to Sunday z soboty na niedzielę z soboty na niedzielę
één one EEN Jeden
vooruit ahead naprzód Przed
de klok gaat vooruit the clock goes forward zegar porusza się do przodu zegar idzie do przodu
eindigen op to end on samym w do końca dnia
van ... naar from... to z dnia ... do od ... do
van 2 naar 3 uur from 2 to 3 o’clock od 2 do 3 godzin od 2 do godzina trzecia
langer (adv.) longer dłużej (MR) już
het daglicht daylight światło dzienne światło dzienne
profiteren to take advantage of korzyść aby skorzystać z
sinds since ponieważ ponieważ
de klok wordt teruggezet the clock goes back zegar jest przesunięty zegar wraca
de wintertijd wintertime zima zimowy
achteruit back z powrotem z powrotem
steeds each time zawsze za każdym razem,
eerder earlier poprzednio Wcześniej
licht light światło światło
donker dark ciemny ciemny
de wijnkaart (de wijnkaarten) wine list wino (wykazy wino) karta win
natuurlijk of course naturalny Oczywiście
Created by: contact1