Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

20

QuestionAnswer
ik houd niet zo van 1 do not really like Nie podoba mi się 1 nie lubię
de zuurkool sauerkraut kiszona kapusta kiszona kapusta
de kaart (de kaarten) menu karta (karty) menu
joh boy/girl joh chłopak / dziewczyna
seizoensgebonden seasonal sezonowy sezonowy
de producten (het product) products produkty (produkt) produkty
het wild game 2- ^ wild Gra 2 - ^
uitspreken (s.v.) to pronounce express (sv) wymawia
Hoe spreek je dit uit? How do you pronounce this? Jak się wymawia to? Jak się wymawia to?
de spruitjes (het spruitje) Brussels sprouts kiełki (główką) Brukselka
de soort (de soorten) type gatunki (gatunki) typ
een soort groente a type of vegetable warzyw rodzaj warzyw
de groente (de groenten/groentes) vegetable owoce (owoce / warzywa) warzywo
kleine (klein) small mała (mała) mały
groene (groen) green Green (zielony) zielony
de kooltjes (het kooltje) buds węgle (węgiel) pąki
bestellen to order zamówienie zamawiać
het voorgerecht (de voorgerechten) starter starter (przystawki) starter
de erwtensoep pea soup pea grochówka
het trio (de trio’s) trio het trio (trio) trio
gestoofde (gestoofd) steamed duszone (gotowane) parzona
de garnalencocktail (de garnalencocktails) shrimp cocktail z garnalencocktail (z garnalencocktails) koktajl krewetkowy
de mosterdsoep mustard soup Zupa z gorczycy Zupa z gorczycy
het hoofdgerecht (de hoofdgerechten) main course Danie główne (sieci) danie główne
de biefstuk (de biefstukken) steak stek (stek) stek
gebakken fried pieczony smażony
de aardappeltjes (het aardappeltje) potatoes ziemniaki (ziemniaki) ziemniaki
de zalmfilet (de zalmfilets) salmon łososia (filety z łososia) łosoś
de saus (de sauzen) sauce z Saus (z Sauzen) sos
de frietjes (het frietje) French fries frytki (frytki) Frytki
de worteltjes (het worteltje) carrots korzenie (root) marchew
de rookworst (de rookworsten) smoked sausage kiełbasa (wędzone) wędzona kiełbasa
de pannenkoek (de pannenkoeken) pancake naleśniki (naleśniki) naleśnik
de spinazie spinach de spinazie szpinak
de geitenkaas (de geitenkazen) goat cheese kozi ser (ser kozi) ser kozi
het dessert (desserts) dessert het deser (desery) deser
het vanille-ijs vanilla ice cream lody waniliowe lody waniliowe
warm(e) warm Gorący (e) ciepły
de chocoladesaus chocolate sauce z chocoladesaus sos czekoladowy
de slagroom whipped cream śmietana bita śmietana
de appelbol (de appelbollen) apple dumpling apple kluski (pierogi jabłko) apple kluska
de griesmeelpudding semolina pudding budyń semolina budyń semolina
het bessensap currant juice Sok Sok z porzeczki
de flensjes (het flensje) crêpes flensjes (het flensje) naleśniki
de sinaasappelsaus orange sauce z sinaasappelsaus Sos pomarańczowy
verkrijgbaar available osiągalny dostępny
het roggebrood rye bread chleb żytni chleb żytni
het spek bacon boczek boczek
liever rather raczej raczej
het nagerecht (de nagerechten) dessert deser (desery) deser
proberen to try próbować spróbować
ik neem wél 1 will have £ Rozumiem, że 1 będzie miał PLN
erg (adv.) very bardzo (MR) bardzo
zwaar hearty ciężki serdeczny
de wijn (de wijnen) wine wino (wino) wino
rode (rood) red Red (czerwony) czerwony
de keuze (de keuzes/keuzen) choice wybór (wybory / decyzje) wybór
dank u wel thank you dziękuję dziękuję
dol zijn op to love miłość kochać
niet zo not really nie naprawdę nie
Created by: contact1