Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

19

QuestionAnswer
Kies waar u heen wilt. Uitdrukking Choose where you want to go to. Better late than never. Wybierz, gdzie chcesz iść. Wyrażenie Wybierz, gdzie chcesz się udać. Lepiej późno niż wcale.
Waar gaan we eten? Where shall we eat? Gdzie jeść? Gdzie będziemy jeść?
uit eten gaan to eat in a restaurant jedzenie jeść w restauracji
de verjaardag (de verjaardagen) birthday rocznica (rocznice) urodziny
het eetcafé (de eetcafés) restaurant pub (puby) restauracja
vast wel probably prawdopodobnie prawdopodobnie
waarom why dlaczego dlaczego
zeker for sure na pewno na pewno
het feestje (de feestjes) party strona (strony) strona
echt (adv.) really rzeczywistym (MR) naprawdę
daarom that is why zatem Dlatego
vinden to think odnaleźć myśleć
het voorstel (de voorstellen) proposal wniosek (wnioski) propozycja
meenemen (s.v.) to take przynieść (sv) do podjęcia
Ik neem je mee uit eten. I’m taking you out to dinner. Zabiorę cię na kolację. Zabieram cię na kolację.
eindelijk finally w końcu w końcu
bijkletsen (s.v.) catch up chat (sv) doganiać
de meid (de meiden) girl pokojówka (dziewczyny) dziewczyna
o meid hey girl o dziewczyna hej dziewczyny
de verrassing (de verrassingen) surprise Niespodzianka (niespodzianek) niespodzianka
het restaurant (de restaurants) restaurant Restauracja (restauracje) restauracja
leuk(e) nice fun (e) miło
daar there tam tam
Dat klopt. That’s right. Zgadza się. Zgadza się.
het seizoen (de seizoenen) season sezon (pory roku) sezon
de aardbeien (de aardbei) strawberries truskawki (Strawberry) truskawki
de winter winter zima zima
in de winter in the winter Zimą Zimą
de stamppot (de stamppotten) hotchpotch gulasz (na gulasz) miszmasz
de lente spring wiosna skakać
de asperges (de asperge) asparagus Szparagi (Asparagus) szparagi
de zomer summer lato lato
wild(e) game dziki (e) gra
wild zwijn wild boar dzik dzik
de herfst autumn jesień jesień
betekenen to mean oznaczać oznaczać
snappen to understand dostać zrozumieć
ik snap het 1 understand Rozumiem 1 rozumie
de dames (de dame) ladies panie (pani) Damska
alvast already już Już
het ijs ice lód lód
met ijs on the rocks z lodem na skałach
de menukaart (de menukaarten) menu menu (menu) menu
alstublieft please proszę proszę
meebrengen (s.v.) to bring with przynieść (sv) należy zabrać ze sobą
de drankjes (het drankje) drinks napoje (napój) napoje
proost cheers okrzyki okrzyki
de gezondheid health Zdrowie Zdrowie
op je gezondheid! cheers! dla zdrowia! na zdrowie!
de zuurkoolstamppot sauerkraut hotchpotch kiszona kapusta miszmasz kiszona
Created by: contact1