Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

16

QuestionAnswer
de ochtend (de ochtenden) morning rano (przed południem) rano
tussen de middag in the afternoon południe po południu
de middag (de middagen) afternoon po południu (po południu) Popołudnie
de avond (de avonden) evening wieczorem (wieczorem) równonoc
de nacht (de nachten) night noc (noc) noc
vanmorgen this morning rano dziś rano
vanochtend this morning rano dziś rano
vanmiddag this afternoon popołudnie po południu
vanavond tonight dzisiaj wieczorem dzisiaj wieczorem
vannacht tonight dzisiaj wieczorem dzisiaj wieczorem
overmorgen day after tomorrow pojutrze Pojutrze
het was (zijn) it was (to be) (jego) to było (być)
gisteren yesterday wczoraj wczoraj
eergisteren day before yesterday przedwczoraj przedwczoraj
doordeweeks during the week w dni powszednie w ciągu tygodnia
de combinatie (de combinaties) combination kombinacja (kombinacje) połączenie
het dagdeel (de dagdelen) part of the day sesji (sesje) część dnia
het huiswerk homework praca domowa praca domowa
speciale (speciaal) special specjalny (special) specjalny
de betekenis (de betekenissen) meaning znaczenie (znaczenie) znaczenie
door because of przez Z powodu
zie je (zien) you see (to see) patrz (patrz) widzisz (widzieć)
de uitdrukkingen (de uitdrukking) expressions wyrażenia (termin) wyrażenia
wasdag washing day washday Pralka dni
na after później później
de was to wash było do mycia
de was doen to do the wash umyć zrobić pranie
strijken to iron żelazo prasować
logisch(e) logical Logika (e) logiczny
het gevolg (de gevolgen) consequence wynik (konsekwencje) konsekwencja
dus therefore tak Dlatego potężne
ook wel also znany także jako Również
strijkdag ironing day strijkdag prasowania dni
bekend known znany znany
bekend staan als to be known as znany jako pod nazwą
gehaktdag mince-meat day posiekać mielonego mięsa dni
het gehakt mince-meat mielony mielonego mięsa
de reclame (de reclames) special offer R-t reklama (Reklama) oferta specjalna Rt
in de reclame zijn to be on special offer w reklamie się w ofercie specjalnej
christelijke (christelijk) Christian Christian (Christian) Chrześcijanin
het geloof (de geloven) faith wiary (przekonania) Wiara
witte (wit) white (biały) biały
Witte Donderdag Holy Thursday Wielki Czwartek Wielki Czwartek
goede (goed) good dobry (good) dobry
Goede Vrijdag Good Friday Wielki Piątek Wielki Piątek
stille (stil) silent cicha (cichy) cichy
Stille Zaterdag Holy Saturday Wielka Sobota Wielka Sobota
voor before dla przed
het paasfeest Easter Pascha Wielkanoc
de traditie (de tradities) tradition tradycja (tradycje) tradycja
laatste (laatst) final ostatnio (ostatni) końcowy
het avondmaal supper kolacja kolacja
het Laatste Avondmaal Final Supper Ostatnia Wieczerza Finał Supper
visdag fish day fishday dzień ryby
bekende (bekend) known znany (znana) znany
de uitspraak (de uitspraken) saying oświadczenie (oświadczenia) powiedzenie
sommige some kilka kilka
de katholieken (de katholiek) Catholics katolicy (katolicki) Katolicy
eten to eat jedzenie jeść
de morgen morning rano rano
Created by: contact1