Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

15

QuestionAnswer
ik kan (kunnen) I can (can) I może (mógł) Mogę (CAN)
hartstikke really strasznie naprawdę
hartstikke leuk really nice świetna zabawa bardzo ładne
weer eens again ponownie ponownie
bijpraten (s.v.) to catch up catch (sv) do nadrobienia
om at do w
om acht uur at eight o’clock o ósmej o ósmej
het uur (de uren) hour Czas (godziny) Godzina
het mag (mogen) it can (can) może (powinien) to może (CAN)
het uurtje (de uurtjes) hour godzin (godziny) Godzina
later later później później
ja yes tak tak
ja hoor sure tak na pewno
super great wspaniały wielki
het toestel (de toestellen) telephone urządzenie (urządzenia) telefon
de gsm (de gsm’s) mobile phone GSM (GSM'S) Telefony
een nummer draaien to dial a number wybrać numer , aby wybrać numer
een nummer (in)toetsen to dial a number ilość (w) Przyciski , aby wybrać numer
overgaan to ring postępować dzwonić
gaan to ring iść dzwonić
de telefoon gaat (over) the phone is ringing dzwoni telefon (on) telefon dzwoni
rinkelen to ring jingle dzwonić
de telefoon opnemen (s.v.) to pick up the phone odebrać telefon (SV) aby odebrać telefon
de telefoon ophangen (s.v.) to hang up the phone odłożyć słuchawkę (SV) aby odłożyć słuchawkę
alles everything wszystko wszystko
Alles goed? How’s everything? Wszystko dobrze? Co słychać?
geweldig wonderful wielki wspaniały
heel goed very good bardzo dobre bardzo dobre
het gaat (wel) it’s okay to idzie (it) to jest w porządku
slecht not good zły nie dobre
niet zo goed not too good nie tak dobre, nie jest zbyt dobry
zo so tak tak
onregelmatig(e) irregular nieregularne (e) nieregularny
het overzicht (de overzichten) table oświadczenie (oświadczenia) tabela
aan at do w
het eind (de einden/eindes) end koniec (końce / zakończenia) koniec
aan het eind at the end na koniec na koniec
het hoofdstuk (de hoofdstukken) chapter rozdział (rozdziały) rozdział
compleet complete zakończyć zakończyć
compleet maken to complete dokończy , aby zakończyć
de maandag Monday Poniedziałek Poniedziałek
werken work (to work) pracować pracy (do pracy)
de dinsdag Tuesday Wtorek Wtorek
het kinderrijmpje (de kinderrijmpjes) nursery rhyme rymowanka (rymuje dzieci) wierszyk dziecinny
tegen to przed do
zeggen tegen to say to powiedzieć powiedzieć
aanstaande next nadchodzący następny
de trein (de treinen) train pociągu (pociągów) pociąg
de zaterdag Saturday Sobota Sobota
de zondag Sunday Niedziela Niedziela
april April Kwiecień Kwiecień
de kalender (de kalenders) calendar kalendarza (kalendarz) kalendarz
de maand (de maanden) month miesiąc (miesiące) miesiąc
de weekdag (de weekdagen) day of the week dni tygodnia (dni powszednie) dzień tygodnia
het weekeinde (de weekeindes/de weekend weekend (weekendy / The weekend
voor on dla na
donderdagavond Thursday evening Czwartek Czwartek wieczorem
Created by: contact1