Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

14

QuestionAnswer
Dat is lang geleden! It’s been some time. Że to jest dawno temu! Minęło trochę czasu.
het café (de cafés) pub cafe (słupki) pub
het telefoongesprek (de telephone conversation tel. ( rozmowa telefoniczna
tussen between między między
de afspraak (de afspraken) appointment mianowanie (nominacje) powołanie
een afspraak maken to make an appointment umówić umówić się na wizytę
het examen (de examens) exam egzamin (egzaminy) Egzamin
op on na na
op woensdag on Wednesday w środę w środę
de woensdag Wednesday Środa Środa
het weekend (de weekends) weekend weekendy (w weekendy) weekend
in het weekend at the weekend Weekend w weekend
Mustafa gaat (gaan) Mustafa goes (to go) Mustafa go (go) Mustafa idzie (iść)
de vriendin (de vriendinnen) friend dziewczyna (do dziewczyny) przyjaciel
bezoeken to visit odwiedzać odwiedzić
volgende (volgend) next next (następny) następny
volgende week next week przyszły tydzień przyszły tydzień
volgende week donderdag on Thursday one week from now następny czwartek w czwartek jeden tydzień od teraz
de week (de weken) week tygodni (tygodnie) tydzień
de donderdag Thursday Czwartek Czwartek
lang geleden been some time dawno temu noga trochę czasu
Hoe gaat het met je? How are you? Jak się masz? Jak się masz?
prima fine grzywna grzywna
de jongen (de jongens) boy chłopiec (chłopcy) chłopak
Kan niet beter, (kunnen) Couldn’t be better, (can) / Nie mogło być lepiej (CAN) Nie może być lepiej, (CAN) /
beter better lepiej lepiej
Hoe is het met jou? How are you? Jak się masz? Jak się masz?
jou you Państwo Państwo
z'n gangetje fine jego przejście grzywna
druk busy ciśnienie zajęty
zeg, tell me... powiedzieć, powiedz mi ...
toch - jeszcze -
de barkeeper (de barkeepers) bartender Barman (barmani) barman
inderdaad indeed rzeczywiście rzeczywiście
de struisvogel (de struisvogels) ostrich Struś (strusie) struś
wel eens some time kiedykolwiek jakiś czas
zien to see zobaczyć , aby zobaczyć
afspreken (s.v) to meet zgadzam (sv) do spełnienia
wachten to wait czekać czekać
even a second równie sekund
wacht even wait a second czekać poczekaj sekund
pakken to get zajęcia , aby uzyskać
de agenda (de agenda’s) timetable agenda (agenda) harmonogram
morgenavond tomorrow evening jutro jutro wieczorem
kijken to look wyglądać szukać
even kijken (let’s) take a look popatrzeć (Powiedzmy), spójrz
de dag (de dagen) day dni (dni) Dzień
de tijd (de tijden) time Czas (czasy) czas
Ik heb geen tijd. 1 do not have time. Nie mam czasu. 1 nie mają czasu.
moeten must powinien Must
donderdagochtend Thursday morning W czwartek rano W czwartek rano
vrijdag Friday Piątek Piątek
ik ga (gaan) I am going (to go) Idę (przejdź) Idę (iść)
uitstekend wonderful doskonały wspaniały
de groeten (de groet) say hello pozdrowienia (okolicznościowe) przywitać
de groeten doen to say hello pozdrowienia przywitać
Created by: contact1