Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

12

QuestionAnswer
extra extra dodatkowy dodatkowy
goedenacht good night dobranoc dobranoc
goedenavond good evening dobry wieczór dobry wieczór
gauw soon wkrótce wkrótce
tot gauw see you soon do zobaczenia wkrótce do zobaczenia wkrótce
morgen tomorrow jutro jutro
tot morgen see you tomorrow jutro do zobaczenia jutro
straks later później później
tot straks see you later tak długo na razie
zo in a while tak w chwilę
tot zo see you in a while , aby Zobaczymy się za chwilę
welterusten good night dobranoc dobranoc
de man (de mannen) man człowiek (mężczyźni) człowiek
de vrouw (de vrouwen) woman kobieta (kobiety) kobieta
de bekenden (de bekende) known do znajomych (znany) znany
jonge (jong) young młody (młoda) młody
de onbekenden (de onbekende) unknown niewiadomymi (nieznane) nieznany
oudere (ouder) older starsi (starsze) starsze
als iemand zich voorstelt when someone introduces himself, jeśli ktoś wyobraża sobie Kiedy ktoś wprowadza się,
(zich voorstellen) herself (to introduce) (Imagine) sama (wprowadzenie)
zich voorstellen aan to introduce yourself to wyobrazić aby wprowadzić się do
als when jak Kiedy
reageren to react zareagować reakcji
de reactie (de reacties) reaction Reakcja (komentarze) reakcja
aangenaam pleasure przyjemny przyjemność
vraag je?(vragen) do you ask? (to ask) pytasz? (pytania) pytasz? (Aby zapytać)
maak (maken) make (to make) make (make) zrobić (aby)
het beroep (de beroepen) profession zawód (zawody) zawód
de tandarts (de tandartsen) dentist dentysta (lekarzy dentystów) dentysta
de vraagzin (de vraagzinnen) question pytający (Przykładowe zapytania) pytanie
gewone (gewoon) common zwykła (plain) wspólny
de spreektaal spoken language spoken językiem
vaak often często Często
beide both zarówno zarówno
doe (doen) do (to do) robić (zrobić) robić (zrobić)
de Verenigde Staten United States Stany Zjednoczone Ameryki Stany Zjednoczone
het kaartje (de kaartjes) card karta (karty) karta
u bedenkt(bedenken) you think of (to think of) myślisz (chyba) myślisz (lub wydaje)
de straat (de straten) street ulica (ulica) ulica
de groep (de groepen) group grupy (grup) grupa
zoek (zoeken) look for (to look for) search (szukaj) szukać (szukać)
vorm (vormen) form (to form) formularz (form) formularz (do utworzenia)
samen together razem razem
het groepje (de groepjes) group grupy (grup) grupa
het inschrijfformulier registration form Rejestracja Formularz rejestracyjny
volgen to do śledzić uwagi
een cursus volgen to do a course Kurs się na kurs
u gaat (gaan) you go (to go) idziesz (go) you go (iść)
het taleninstituut (de taleninstituten) language institute Language Institute (język instytuty) język instytut
de balie (de balies) counter Bar (bar) przeciwdziałać
gebruiken to use używać w użyciu
Created by: contact1