Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

11

QuestionAnswer
Tot de volgende keer! 1C1 See you next time! Do następnego razu! 1C1 Do zobaczenia następnym razem!
het afscheid goodbye pożegnanie pożegnanie
afscheid nemen 1 Cl a saying goodbye goodbye 1 Cl pożegnania
zet (zetten) put (to put) put (put) dobrze (umieścić)
dag hello, bye dzień hello, bye
doei see ya bye see ya
goedemiddag good afternoon dzień dobry dzień dobry
hoi hi cześć cześć
tot ziens until we meet again pożegnanie aż znów się spotkamy
weggaan (s.v.) to go away opuścić (sv) odejść
leuk nice miło miło
te to do do
ontmoeten to meet spotkać do spełnienia
lang (adv.) long długi (MR) płuco
hier here tutaj tutaj
voor kind of dla dziecko lub
wat voor what kind of co jakie
het werk work pracować pracować
u doet (doen) you do (to do) zrobić (zrobić) zrobić (zrobić)
de kok (de koks) cook cook (kucharze) gotować
Wat leuk! How nice! To wspaniała zabawa! Jak miło!
succes met good luck sukces goodluck
heel (adv.) very całość (MR) bardzo
dank je wel thank you dzięki dziękuję
ik studeer (studeren) 1 am studying (to study) I badanie (badania) 1 studiuję (na studia)
de taalwetenschap (de taalwetenschappen) Linguistics medycyna (językoznawstwo) Językoznawstwo
de studie (de studies) studies badanie (badania) studia
prettig nice przyjemny miło
kennismaken met (s.v.) meeting you zna (sv) na Ciebie
de vakantie (de vakanties) holiday urlop (wakacje) święto
op vakantie on a holiday na wakacjach na wakacje
logeren to stay pobyt zatrzymać
bij with w z
mij me mnie mnie
gezellig How nice! przytulne Jak miło!
Nederlandse (Nederlands) Dutch Dutch (holenderski) Holenderski
ik begrijp (begrijpen) 1 understand (to understand) Ja rozumiem (rozumiem) 1 zrozumieć (zrozumieć)
fijne (fijn) nice w porządku (w porządku) miło
tot snel see you soon szybko do zobaczenia wkrótce
de secretaresse (de secretaresses) secretary sekretarka (sekretarz) sekretarz
het congres (de congressen) congress konferencji (konferencja) kongres
toesturen to send wysłać wysłać
de post post pisać pisać
per post by post listownie listownie
ontvangen to receive odbierać otrzymywać
ik stuur ... op (opsturen) l will send (to send) I wysłać ... na (wysyłanie) l wyśle ​​(wysyłanie)
meteen immediately natychmiast : Od zaraz
vriendelijk so kind przyjazny więc dziecko
Notitie at sign Memorandum na znak
Created by: wobroh on 2013-03-05bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.