Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8

Dopasowanie-6:40

QuestionAnswer
we zeggen (zeggen) we say (to say) mówimy (powiedzmy) mówimy (powiedzieć)
noem je (noemen) say (to say) zadzwonić (call) powiedzieć (powiedzieć)
wel you do dobrze zrobić
vergelijk (vergelijken) compare (to compare) porównanie (porównanie) porównanie (dla porównania)
het jaartal (de jaartallen) year roku (daty) rok
het bedrag (de bedragen) amount ilość (i) kwota
de euro (de euro’s) euro euro (w euro) euro
u hoort (horen) you hear (to hear) usłyszeć (usłyszeć) usłyszeć (usłyszeć)
oud old stary stary
Hoe oud ben jij? How old are you? Ile masz lat? Ile masz lat?
ben jij? (zijn) are you? (to be) jesteś? (Czy) jesteś? (Być)
hoeveel how many ile ile
hij spreekt wel zes talen he speaks six languages Włada sześcioma językami mówi w sześciu językach
wie woont (wonen) who lives (to live) którzy żyją (live) kto mieszka (do życia)
het nummer (de nummers) number numer (numery) liczba
het mobieltje (de mobieltjes) mobile phone telefon komórkowy (telefony komórkowe) Telefony
het woord heeft (hebben) the word has (to have) słowo ma (mają) słowo ma (mieć)
al (adv.) already wszystkie (MR) Już
hetjaar(de jaren) year rok następny (w ciągu roku) rok
jouw your swój swój
het e mailadres (de e mailadressen) email address adres e-mail (adres e-mail) adres e-mail
het huisnummer (de huisnummers) house number numer domu (numery domów) numer domu
ik mag (mogen) l may, am allowed (may) I może (maj) l może, wolno mi (maj)
autorijden to drive a car jechać prowadzić samochód
de afbeelding picture obraz zdjęcie
de eigenaar wil (willen) the owner could (could) Właściciel chce (chce) Właściciel mógł (mogła)
de eigenaar (de eigenaren/eigenaars) owner Właściciel (właściciel / właściciele) właściciel
de auto (de auto’s) car samochód (samochody) samochód
het kenteken (de kentekens) number plate badge (odznaki) Tabliczka z numerem
zich yourself sami sobie
zich melden to announce yourself zgłosić ogłasza się
bij at w w
de ingang (de ingangen) entrance wejście (wejścia) wejście
plus plus plus plus
woon jij? (wonen) do you live? (to live) ty mieszkasz? (Live) ty mieszkasz? (Do życia)
het huis (de huizen) house dom (domy) dom
op on na na
het nummerbord (de nummerborden) number plate płyta (płyty) Tabliczka z numerem
het geboortejaar staat (staan) the birth year is written (to write) rok urodzenia jest (są) rok urodzenia jest napisane (do zapisu)
de opa.(de opa’s) grandfather dziadek. (dziadka) dziadek
het totaal (de totalen) total ogółem (sumy) łączny
het telefoonnummer (de telephone number tel. ( telephoneNumber
geef op (opgeven) give (to give) określić (określić) dać (dać)
de sommen (de som) sums kwoty (suma) kwoty
min minus minus minus
maal times czas czasy
keer times czas czasy
gedeeld door divided by podzielona przez podzielona przez
officieel (adv.) official Oficjalna (MR) urzędnik
iedereen everyone wszyscy wszyscy
iedereen zegt (zeggen) everyone says (to say) każdy mówi, (powiedzmy) każdy mówi (powiedzieć)
hele (heel) whole Cała (całe) całość
het leven (de levens) life życie (życie) życie
de geboortejaren (het geboortejaar) birth years rok urodzenia (rok) rok urodzenia
Created by: contact1