Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

5

90p12m

QuestionAnswer
de talen (de taal) languages język (language) języki
u spreekt (spreken) you speak (to speak) mówisz (mówić) mówisz (mówić)
nog meer other więcej inny
sorry sorry przepraszam przepraszam
alleen (adv.) only tylko (MR) tylko
de meneer Sir gentleman Pan
goed (adv.) well dobry (MR) dobrze
het Arabisch Arabic Arabski Arabski
het Frans French Francuski Francuski
de mevrouw Madam lady Sutener
de Russin (de Russinnen) Russian woman rosyjski (Rosjanie) Rosjanka
het Russisch Russian Rosyjski Rosyjski
het Pools Polish Polski Polski
de Duitser (de Duitsers) German ƒ Niemiecki (Niemcy) Niemiecki ƒ
het Duits German i Niemiecki Niemiecki i
het Chinees Chinese Chiński Chiński
het Deens Danish Duński Duński
het Zweeds Swedish Szwedzki Szwedzki
ik mis (missen) l am missing (to miss) Tęsknię (miss) l m brakuje (do pominięcia)
nog still jeszcze jeszcze
iemand someone ktoś ktoś
maar but ale ale
de roepnaam (de roepnamen) given name znak wywoławczy (znaki wywoławcze) imię
het Turks Turkish Turecki Turecki
nou well dobrze dobrze
allemaal all of you wszystko was wszystkich
bedankt thank you dzięki dziękuję
Bedankt voor het voorstellen. Thank you for introducing yourself. Dzięki za sugestie. Dziękujemy za Przedstawianie się.
we zullen (zullen) we shall (shall) będziemy (zostanie) We Shall (zostanie)
we we my my
elkaar each other siebie eachother
nu now teraz teraz
met with z z
je you Państwo Państwo
aanspreken address each other adres eachother adres
niet not nie nie
niet meer not any more więcej nie nigdy już
dan then niż następnie
we beginnen (beginnen) we will begin (to begin) Zaczynamy (start) zaczniemy (wystartować)
de les (de lessen) lesson lekcja (lekcje) lekcja
de keer (de keren) time czasu (powrót) czas
nog een keer one more time ponownie jeszcze raz
hoort u? (horen) do you hear? (to hear) słyszysz? (Posłuchaj) słyszysz? (Aby usłyszeć)
omcirkel (omcirkelen) circle (to circle) okrąg (zakreślić) koło (na okręgu)
juiste (juist) correct prawo (prawidłowe) prawidłowo
het woord (de woorden) word słowo (słowa) dostać
het voorbeeld (de voorbeelden) example Przykład (przykłady) przykład
hallo hello cześć cześć
vul in (invullen) fill in (to fill in) wypełnienia (fill) wypełnić (do wypełnienia)
het the het the
het schema (de schema’s) diagram schemat (schematy) diagram
je wilt (willen) you want, would like (to want) chcesz (chcesz) chcesz, chciałbym (chcieć)
de nationaliteit (de nationaliteiten) nationality narodowość (narodowości) narodowość
de talenkennis knowledge of languages umiejętności językowe Znajomość języków
van of z lub
kun je?(kunnen) can you (can) można? (CAN) można (może)
zeggen to say powiedzieć powiedzieć
informeel (informele) informal nieformalne (nieformalne) nieformalny
formeel (formele) formal formalny (formal) formalny
de vraag (de vragen) question pytanie (pytania) pytanie
het Italiaans Italian Włoski Włoski
welke (welk) which co (które) Wszystko, co
Created by: contact1bad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.