Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Ngrs

QuestionAnswer
Hvad er universets alder estimeret til på nuværende tidspunkt ca 13,7 milliarder år
Hvad er z, og til hvilke formål kan dette bruges til? Z er rødforskydning og z kan bruges til afstandsbestemmelse og til bestemmelse af den fart galakser bevæger sig væk fra os.
Hvorfor udvider universet sig? Dette skyldes den mørke energi
Nævn de 3 søjler Helium, Baggrundsstrålingen og Hubbles lov
Created by: Navid