Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

epäsäännöllisiä 1

QuestionAnswer
lend , lent antaa. lainaksi
let , let antaa, sallia
Iie , lay maata, sijaita
lose , lost kadottaa, hävitä
make , made tehdä, valmistaa
mean , meant tarkoittaa
meet , met tavata
pay , paid maksaa
put , put panna, laittaa
read , read lukea
ride , rode ajaa, ratsastaa
ring , rang soida, soittaa
rise , rose nousta
run , ran juosta
say , said sanoa
see , saw nähdä
sell , sold myydä
send , sent lähettää
shine , shone paistaa, loistaa
shoot , shot ampua
shut , shut sulkea
sing , sang laulaa
sit , sat istua
sleep , slept nukkua
slide , slid liukua
speak , spoke puhua
spend , spent viettää, kuluttaa
stand , stood seisoa
steal , stole varastaa
swim , swam uida
swing , swung keinua
take , took ottaa, viedä
teach , taught opettaa
tell , told kertoa
think , thought ajatella, luulla
throw , threw heittää
understand , understood ymmärtää
wake , woke herätä
wear , wore pitää yllään
win , won voittaa
write , wrote kirjoittaa
Created by: kuittinenbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.