Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Polish - description

Terminy literackie

QuestionAnswer
Epika Wypowiedz w postaci opowiesci narracyjnej
Liryka Utwory liryczne zazwyczaj cechuje rytmicznosc i metaforycznosc jezyka, a przemawia przez nie podmiot liryczny
Dramat Wypowiedz w postaci dialogów uzupelnionych tekstem pobocznym
Aforyzm Zwiezle i trafne sformulowanie zawierajace jakas ogólna prawde zyciowa.
Pastisz Utwór, który swiadomie nasladuje jakies inne dzielo, wyostrzajac pewne jego cechy. Na ogół ma charakter zartobliwy. Pastiszem może być dzieło literackie, plastyczne lub filmowe.
Created by: Zuzanna on 2013-01-08Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.